فریزر بستنی فریزر بستنی درب شیشه ای
فریزر صندوقی
فریزر بستنی

فریزر صندوقی درب شیشه ای در حجم 300 لیتری، 400 لیتری، 500 لیتری و 600 لیتری برای نگهداری بستنی، سبزیجات و پروتئین مورد استفاده قرار می گیرد.

فریزر صندوقی درب شیشه ای
فریزر ویترینی صندوقی
فریزر صندوقی درب شیشه ای
فریزر صندوقی بستنی
فریزر صندوقی
فریزر صندوقی بستنی

فریزر صندوقی
فریزر بستنی
فریزر صندوقی
فریزر ویترینی صندوقی